علیرضا ابراهیم طهرانی

بنیانگذار

علیرضا تهرانی - بنیانگذار شیک و پیک

تیم دیجیتال مارکتینگ شیک و پیک

محسن شریف زاده

محسن شریف زاده

مدیر

امین امیدوار - کارشناس ارشد دیجیتال مارکتینگ

امین

کارشناس ارشد

پانیذ محمدی - کارشناس دیجیتال مارکتینگ

پانید

کارشناس

سحر حسینی - کارشناس دیجیتال مارکتینگ

سحر

کارشناس

تیم گرافیک شیک و پیک

ایلیا

کارشناس

مریم

کارشناس

زهرا نظری - مدیر گرافیک شیک و پیک

زهرا

مسئول

تیم استایل شیک و پیک

گلبو لطفی - استایلیست

گلبو

کارشناس

زهرا مرادی نیا - استایلیست

زهرا

کارشناس ارشد

تیم تولید محتوا شیک و پیک

هانیه

کارشناس

پرشنک سالمی - تولید محتوای آرایشی

پرشنگ

کارشناس

هانیه لقایی - استایلیست

هانیه

کارشناس ارشد

تیم فروش شیک و پیک

نوشین جعفرزاده - مدیر پروژه

نویشن

مدیر پروژه

زهره عزیززاده - مدیر فروش

زهره

مدیر فروش